கற்பெனப்படுவது யாதெனில்

Kannagi and Sex Problems. Photo from Kamini Dandapani’s blogpost The Streetwall Journal

கற்புனா என்ன … இது பால் சார்ந்ததா …. பெண்ணுக்கு மட்டும் விதிக்கப்பட்டதா …. தமிழ் இலக்கிய கற்புக்கரசிகளை நினைத்தால் பாவமாக இருக்கிறது … பொய்யான போற்றுதல் … அம்மா கண்ணகி, சீதா , நளாயினி உங்களுக்கு சிலை வைத்து கடவுளாக போற்றுவதில் ஒரு பொய்யான பாரபச்சமுள்ள அரசியல் இருக்கிறதே அது உங்களுக்கு தெரியுமா … பள்ளிபருவத்தில் உங்களை படித்து கொண்டாடிய நான் இன்று உங்களை வெறுக்கிறேன் … நீங்கள் கற்புதேவதைகளாக தெரியவில்லை அரசியல் கலாச்சார அடிமைகளாகவே தெரிகின்றன … உங்கள் தினிக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் யாரால் எழுதப்பட்டவை … உங்கள் கதாபாத்திரங்கள் யாரால் வடிவமைக்கப்பட்டவை … ??? அந்த ஆண் பெரிய புத்திசாலி … அடுத்த பல தலைமுறைக்கு தன் பாரபச்சமுள்ள கற்பெனும் ஆதிகத்தை எல்லா பெண்தெய்வ பாத்திரங்களிலும் போற்றி பொய்யுதுள்ளான் … உங்கள் கதைகளில் தேவர்கள் அசுரர்களைவிட
மோசமான கதாபாத்திரங்களாக உள்ளனர் …

ஒரு எழுத்து யாரையும் மாற்றும் வல்லமை கொண்டது … ஆண்டாண்டு காலமா அடிமைப்படுத்தும் அதிகாரமும் கொண்டது … பெண்ணோ ஆணோ உணர்வுவெணப்படுவது ஒன்றுதான்.. நான் அணியும் ஆடை முதல் என் தலையில்
இருக்கும் முடி கூட நீஙகள் நினைத்தபடிதான் இருக்கவேண்டும் அது தான் ஒழுக்கமுறை என்றால் தனிமனித சுகந்திரம் என்பது யாருக்கு மட்டுமே விதிக்கப்பட்டது … ??? கேள்விகள் 1000 இருக்கு இந்த அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விதண்டாவாத பதில்கள் கோடி இருக்கின்றன … எனக்கு பதில் தேவையில்லை …. உங்களை மாற்ற நான் முயலவில்லை …

உண்மைபெயனப்படுவது யாதெனில் ???? Ha ah ha
ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாதவை
மறுக்கப்படைபவை
ஆதிக்கம் செலுத்தி பிரித்துப் பார்க்கப்படுபவை ..

Malini Jeevarathnam’s facebook post graciously shared with us. 

Games for Actors and Non-Actors excerpt – The Nuclear Power Station

“Wouldn’t it be wonderful to see a dance piece where the dancers dance in the first act, and in the second showed the audience how to dance? Wouldn’t it be wonderful to see a musical where in the first act the actors sang and in the second we all sang together?

What would also be wonderful would be a theatre show where we, the artists, would present our world-view in the first act and where in the second act, they, the audience, could create a newworld.

Let them create it first in the theatre, in fiction, to be better prepared to create it outside afterwards, for real.” (p.29)

Forum Theatre is a technique, or a compendium of methodologies, developed in the 1970s by a Brazilian theatre director, Augusto Boal. It creates a theatre where the audience is encouraged to be participants (spect-actors) in identifying and dramatizing the connections between socio-cultural problems, economic and political repression, and also internal and personal oppressions. First, a group of actors devise, rehearse and enact a play presenting a certain view of the world, with at least one political or social problem, which can be analysed during the forum session. Then, the spect-actors are asked if they agree with the solutions given by the protagonist. The actors then perform the play one more time, but this time the audience members can yell stop and take the space of the protagonist and change actions. Forum theatre plays can be surreal, linear, or in any style or genre that organically grows from the rehearsals, but the objective must be to discuss concrete situations. Games for Actors and Non-Actors is a collection of games and exercises that can be used in any space that needs discussion, dialogue, theatre, and action. Boal has written experiential notes along with the games, to give you the context of where it was developed, and how it played out. Here is an excerpt from the book, an example of a forum theatre play in Sweden, discussing many themes we have spoken about in Chai Kadai –

“In Sweden, the controversy over nuclear energy and the construction of power stations was very much a live issue. Some even said that the main reason for the gunning down of Prime Minister Olof Palme was his having affirmed that he would pursue a policy of nuclear gearing-up. His opponents said the opposite – and afterwards, they did it anyway…

1st action

Eva is in her office, at work. The scene shows friends, the Boss, day-to-day problems, the process of finding new projects to work on, the daily grind of a hard life.

2nd action

Eva is at home; her husband is out of work, their daughters are spendthrifts, they need money. A Female Friend drops round, they go out. They go straight to a demonstration against the construction of atomic power plants.

3rd action

Back at the office. The Boss comes in whooping with joy: a new project has been accepted! Everyone celebrate the news! Champagne is consumed! Joy unbounded…. till the Boss explains what this new project is about – the development of a refrigeration system for a nuclear power station. Eva is torn; she needs work, she wants to support her fellow workers, but this situation poses a moral problem for her. She gives all the reason she can for not accepting this new project, and her colleagues give their opposing reasons. Finally Eva gives in and accepts the job!

The forum

In this piece it was clear that the protagonist was going to have to commit an error and not be heroic. The audience almost cried when Eva gave in. And the effect of this was an extraordinary intensification of the fight – the game of actors/oppressors against spect-actors/oppressed – when it came to finding reasons for Eva to say no. Each time a spect-actor gave in and saw that she was beaten, the piece rapidly retraced its path towards Eva’s ‘Yes’. Passions in the audience ran high again till someone shouted ‘Stop!’; then the scene stopped a new spect-actor tried a new solution starting from the first action, or the second, or even the third. Everythin was analysed: the husband’s unemployment, the daughters’ mania for consumption, Eva’s indecision. Sometimes the analysis was purely ‘psychological’, then another actor would come in and try to show the political side of the problem.

Should we be for or against nuclear power stations? Can one be against scientific progress? Can the word ‘progress’ be applied to science when it leads us to the discovery of nuclear weapons?

And on the question of the disposal of ‘nuclear waste’: surely it could be satisfactorily disposed of in a social system whose central value was the human being rather than the profit motive.

I have already twice had the opportunity to take part in pieces of this kind. The first time was in the USA, where an analogous piece had been written about the inhabitants of a town which was producing the napalm used in Vietnam. In the end, in the American example, the inhabitants accepted the factory, reaching the conclusion that it would be economically ruinous to close it….. Ruinous for whom? The second time was in Lisbon, again with a similar model: there is a refinery there which is causing a noticeable increase in the occurrence for lung cancer…. but it is important for the economy. Here again, the residents give way and resigned themselves to living with pollution, rather than living without jobs.” (p. 26, 27, 28.)

Read more on the International Theatre of the Oppressed Organisation’s website: www.theatreoftheoppressed.org

shared by samyuktha pc